Sana

Rijeka Sana je najveća pritoka Une. Dužina rijeke Sane je 146 km, a površina slivnog područja 3370 km2. Predstavlja jednu od najčistijih voda u BiH.
Lijeva obala rijeke od mjesta Gornji Vrbljani, do naselja Dubočani (tokom kroz Donje Vrbljane, Donju Slatinu, Sredice, Velijašnicu, Gornji Ribnik, Velije, Rastoku, Previju, Donje zableće i Donji Ribnik) pripada SRD Ribnik. Desna obala na području Donje Pecke i Medne je pod upravom SRD Mrkonjić Grad. To je ujedno i jedini dio toka rijeke Sane kojim gazduje Mrkonjićko udruženje sportskih ribolovaca.

Ovde će biti predstavljen dio toka rijeke Sane kojim gazduje SRD Ribnik.
U pitanju je pastrmska regija i kao takavka odlikuje se izrazitom osjetljivošću ekosistema i na najmanje negativne uticaje. To je izrazito gornja salmonidna regija sa dominatnom strukturom riblje populacije koju čine Salmonidae (potočna pastrmaka, lipljen I mladica) i gdje od ciprinidnih vrsta stalno stanište nalazi jedino pijor (Fhoxinus phoxinus) . Takođe, prisutna je i kalifornijska pastrmka (Oncorhynchus mykiss) zbog ribnjaka u G. Ribniku. Njena populacija je konstantna ali nevelika i čine je uglavnom jedinke koje povremeno bježe iz pomenutog ribogojilišta.

Od ciprinidnih riba pojavljuju se još klen (Squalius cephalus) i potoča mrena (Barbus peloponesius) u ljetnom periodu kada dolazi do zagrijavanja vode i migracije ovih riba iz srednjeg toka ali u relativno malom broju. Stalno stanište ovde nalazi i peš (Cotus gobio) iz familije Cotidae.
Populacija mladice na ovom području nije na zadovoljavajućem nivou i direkto je zavisna od stanja iste nizvodno (u toku kroz Ključ i Sanski Most). Odlika ovog dijela toka jeste da je to uglavnom mrijesni dio gdje dolazi do mrijesne migracije riba iz nizvodnog područja. Iz tog razloga u periodu od završetka rata na ovamo ulovljen je veći broj riba u težinskoj klasi od 10+ kg. Bilo je zabilježenih slučajeva ulova riba i od preko 15 kg, što je za ovako mali vodotok izuzetno neobično. U većini slučajeva su u pitanju krupni matični primjerci u mrijesnoj migraciji uzvodno. Određeni broj riba ostaje na ovom području na onim dijelovima toka koji im predstavljaju zaštitu u bilo kom smislu (područje oko ušća rijeke Ribnik. Virovi: Miloutovac, Milašinovača, Podveznica, Grabežov vir, Čučevac, vir u Tučićima).

Slaba kontrola i odsustvo ribolovačke etike rezultuju tim da velika većina riba sa ovog područja biva ulovljena na nedozvoljen način i nedozvoljenim sredstvima (nepoštovanje načina i metoda lova, nepoštovanje minimalno dozvoljene lovne veličine i lov u mrijestu). To je trenutno uz planove izgardnje privrednih objekata glavna prijetnja opstanku ove ribe u budućnosti. Mladice sa ovog područja su osuđene da se “čuvaju” same koristeći karakteristike staništa (mala i bistra voda) u kom slučaju postaju svjesnije okruženja oko sebe. Najveće posledice trpe mladi, juvenilni primjerci u veličini do 1-2 kg koji bivaju ulovljeni u najvećem broju slučajeva prilikom lova pastrmke ili lipljena. Vrlo mali broj ovih riba biva pušten.
Posebnu prijetnju opstanku ove ribe, kao i za čitavu ihtiofaunu ovog područja u novije vrijeme predstavljaju projekti za izgradnju privrednih objekata (u prvom planu objekti MHE). U mjestu Medna je već puštena u rad prva u nizu od nekoliko planiranih minihidroelektrana. Kakav negativan uticaj će izazvati ovaj štetan i nepotreban objekat ostaje tek da se vidi. Stručni rad iz ekologije ili biologije mladice na ovom području do sada nije rađen.

Slaba kontrola i odsustvo ribolovačke etike rezultuju tim da velika većina riba sa ovog područja biva ulovljena na nedozvoljen način i nedozvoljenim sredstvima (nepoštovanje načina i metoda lova, nepoštovanje minimalno dozvoljene lovne veličine i lov u mrijestu). To je trenutno uz planove izgardnje privrednih objekata glavna prijetnja opstanku ove ribe u budućnosti. Mladice sa ovog područja su osuđene da se “čuvaju” same koristeći karakteristike staništa (mala i bistra voda) u kom slučaju postaju svjesnije okruženja oko sebe. Najveće posledice trpe mladi, juvenilni primjerci u veličini do 1-2 kg koji bivaju ulovljeni u najvećem broju slučajeva prilikom lova pastrmke ili lipljena. Vrlo mali broj ovih riba biva pušten.
Posebnu prijetnju opstanku ove ribe, kao i za čitavu ihtiofaunu ovog područja u novije vrijeme predstavljaju projekti za izgradnju privrednih objekata (u prvom planu objekti MHE). U mjestu Medna je već puštena u rad prva u nizu od nekoliko planiranih minihidroelektrana. Kakav negativan uticaj će izazvati ovaj štetan i nepotreban objekat ostaje tek da se vidi. Stručni rad iz ekologije ili biologije mladice na ovom području do sada nije rađen.

Za opstanak ove ribe u budućem periodu trebalo bi učiniti nekoliko radnji.
Prekinuti sve planove za devastiranje obale i vodotoka rijeke izgradnjom minihidroelektrana, koje trenutno predstavljaju i najveću opasnost za opstanak ove i svih ostalih ribljih vrsta ovog područja. U slučaju realizacije izgradnje više od jedne elektrane došlo bi do totalnog narušavanja stanja ekosistema gornjeg toka Sane i negativan uticaj bi bio nepopravljiv. Opstanak kompletnog živog svijeta onakvog kakav danas postoji ne bi bio moguć.

Utvrđivanje jednog dijela toka rijeke kao specijalnog revira sa posebnim režimom zaštite. SRD Ribnik je u nekoliko navrata pokušalo formiranje dijela toka sa posebnim statusom, ali usled slabe kontrole donijetih mjera veći rezultat nije postignut.

Određivanje posebnih dijelova toka kao izuzetne mrijesne pozicije na kojima se skoro svake sezone u uslovima adekvatnog vodostaja mogu primjetiti krupne matične jedinke u mrijesnom činu. Na taj način bi bilo omogućeno bolje čuvanje ovih dijelova toka u vrijeme mrijesta mladice. U sadašnjim uslovima riba je upućena samo na nadu da će usled nepovoljnog vodostaja biti onemogućen bilo koji vid krivolova u ovom periodu. Nemjerljiva šteta se čini u mjesecima aprilu i maju maticama u mrijestu koje po svojoj prirodi tada usled prirodnog nagona za produženje vrste gube urođenu opreznost. Riba koja se inače kloni pogleda i bilo kakvih naznaka ljudskog prisustva može se vidjeti u vodi male dubine sa osustvom bilo kakvog straha. Uz nekontrolisano izlovljavanje mlađih uzrasnih kategorija, krivolov u mrijestu predstavlja najveću direktno-negativnu radnju od strane čovjeka.
U najskorije vrijeme omogućiti poribljavanje ovog dijela vodotoka mlađi mladice. Ovo područje, kao ni nizvodni dijelovi rijeke nikad nisu poribljeni mladicom. U sklopu tih planova naći način za formiranje ribogojilišta u kojem bi u posebnom dijelu bile smještene matice mladice iz sliva rijeke Une. Tako dobijena mlađ bi bila najbolji materijal za porivljavanje ovog područja (rijeke Sane i njene glavne pritoke-Sanice).

Uz izuzetno dobro stanje u pogledu kvaliteta vode na ovom dijelu toka, očuvanosti stanja uslova za život riba u samoj vodenoj sredini, bogatstvu beskičmenjaka dna koji služe kao primarna hrana u ishrani ribljih vrsta, kao i očuvanosti priobalja rijeke još uvijek postoji velika šansa za opstanak svih ribljih populacija (a tako i mladice) ovog područja. Da bi se stanje unaprijedilio u najskorijem vremenu treba preduzeti ozbiljne mjere za zaštitu životne sredine ekosistema gornjeg toka rijeke Sane. Rijeka Sana uz Vrbas ima i najveći potencijal u pogleda uslova za optanak mladice u ovom dijelu R. Srpske. Ne samo dio toka opisan u ovom tekstu, nego i tok od Oštre Luke, nizvodno kroz grad Prijedor, pa do samog njenog ušća.

Tekst i fotografije: Vlado Kerkez